Alla oleva yhdistyksen kannanotto on lähetetty Helsingin Varhaiskasvatusvirastoon sekä tiedoksi Opetusvirastoon, Varhaiskasvatuslautakunnalle sekä päätökseen liittyviin Lauttasaaren päiväkoteihin ja kouluihin

LAUTTASAAREN KIELIKYLPYPÄIVÄKOTIEN (LOKKI JA SÄLEN) KIELIKYLPYPAIKKOJEN JAON KRITEERIEN MUUTOS

Lauttasaaren kielikylpy ry – Drumsö språkbad rf:n kannanotto

Lauttasaaren kielikylpypolku

Lauttasaaressa toimii kolme päiväkotia, jotka antavat lapsille ruotsin kielen kielikylpyä: Bamses Språkbad, pk Lokki ja Språkbadet Sälen. Päiväkodeista Bamse on yksityinen, Lokki kunnallinen ja Sälen ostopalvelupäiväkoti. Näistä päiväkodeista lasten kielikylpypolku jatkuu joka ikäryhmässä yhteisenä luokkana Lauttasaaren alakoulussa sekä sen jälkeen yläasteella Lauttasaaren yhteiskoulussa (LYK).
Kielikylpyyn päässeiltä perheiltä on edellytetty kielikylpyyn sitoutumista, jotta kouluissa saadaan kielikylpyluokka vuosittain perustettua ja niille riittävän kielikylpyopetushenkilökunnan resursointi turvattua. Sitoutuminen on usein vaikuttanut esimerkiksi perheiden päätöksiin mahdollisesta asuinpaikan vaihtamisesta.

Lauttasaaressa on jo useita vuosia ollut päiväkotien kielikylpyryhmiin enemmän hakijoita kuin paikkoja. Paikat on ensisijaisesti jaettu kaupungin päiväkodeissa noudatettavan sisarusmandaattiperiaatteen mukaan jo kielikylpypolulla olevan lapsen pienemmille sisaruksille ja loput avoimet paikat on arvottu tarvittaessa uusien hakeneiden perheiden kesken, mikäli hakijoita on ollut enemmän kuin avoimia paikkoja (tämä koskee Lokkia ja Säleniä, Bamsella on yksityisenä toimijana omat valintakriteerinsä). Samaan aikaan Lauttasaaren asukkaiden ja päiväkoti-ikäisten lasten määrä on kasvanut. Se on kasvattanut kielikylpyyn hakeneiden määrää ja toisaalta vähentänyt mahdollisuutta saada kielikylpypaikka, koska Lauttasaareen ei ole lisätty päiväkoteihin kielikylpypaikkoja nykyisestä, vaikka hakijoita on paljon.

Lauttasaaren kielikylpy –yhdistys

Lauttasaaren kielikylpy -yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaksikielisyyden, erityisesti suomenkielisten lasten ruotsinkielen taidon, sekä monikielisyyden ja kommunikaatiotaitojen kehittymistä ja eri kulttuurien ymmärrystä.

Lauttasaaren kielikylpy-yhdistys perustettiin vuonna 1994 ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen saamiseksi Lauttasaareen. Nykyään kielikylpytoiminta on aktiivista ja yhdistys toimii kaikkien kolmen saarella toimivan kielikylpypäiväkodin, Lauttasaaren ala-asteen ja Lauttasaaren yhteiskoulun kielikylpyluokkien toiminnan tukena.

Tuore kaupungin päätös

Lauttasaaren kielikylpy –yhdistyksen järjestämässä kielikylvystä kiinnostuneiden perheiden infotilaisuudessa 7.3. tuli paikalla olleen kaupungin edustajan puolelta esiin tuore kaupungin linjaus, että tästä vuodesta eteenpäin sisarusperiaatetta ei enää noudatettaisi uusia kielikylpyyn hakevia lapsia valittaessa, vaan kaikki hakijat arvottaisiin (myös siis jo kielikylpypolulla olevien lasten mahdolliset sisarukset). Päätöksestä kerrottiin tilaisuudessa suullisesti. Päätöksen valmistelun yhteydessä ei ole oltu yhteydessä perheisiin, joita asia koskee, tai heidän edustajiinsa. Tiedotus myös päätöksen jälkeen on ollut puutteellista.

Lauttasaaren kielikylpy –yhdistykseltä ei ole ennalta kysytty kantaa asiaan, eikä päätöksestä ole yhdistykselle myöskään erikseen ennalta kerrottu. Mitään muutakaan avointa tai julkista etukäteiskuulemista asiasta ei tietääksemme ole ollut. Suullisesti kaupungin edustajat ovat viitanneet yhdenvertaisuusvaltuutetun kantaan.

Yhdenvertaisuus on tärkeä periaate, mutta sen käyttö ei saisi olla valikoivaa tai ristiriitaista. Nyt sisaruusperiaate on voimassa muussa kaupungin päivähoidossa, mutta ei kielikylpypaikkoja jaettaessa. Uudesta linjauksesta on syntynyt tilanne, jossa kielikylpypolkuun sitoutuneet perheet ovat voineet perustellusti olettaa nuoremmille lapsilleen vastaavaa kohtelua kuin muissakin päiväkodeissa. Uuden linjauksen aikana heidän mahdollisuutensa kielikylpypaikkaan heikkenee, mutta jos perheet hakevat lapselleen paikkaa muista Lauttasaaren päiväkodeista, niiden valinnassa noudatetaan sisarusperiaatetta. Kielikylpyperheet ovat siis hoitopaikkoja jaettaessa suhteellisesti kaikkein huonoimmassa asemassa Lauttasaaren muutenkin vaikeassa päivähoitotilanteessa.

Lauttasaaren kielikylpy –yhdistyksen kannanotto tehtyyn päätökseen

Lauttasaaren kielikylpy –yhdistyksen puolesta vaadimme, että tehtyä linjausta ei panna toimeen nyt kerrotulla tavalla. Linjaus ei puutu varsinaiseen ongelmaan eli siihen, että kielikylpypaikkoja ei ole lisätty ikäluokkien kasvaessa. Nyt ollaan piilottamassa oireita ilman avoimuutta ja osallistamista valmistellulla ja tehdyllä linjauksella ilman vaihtoehtojen pohdintaa. Yhdistyksenä kehotamme kaupunkia käynnistämään valmistelut kielikylpypaikkojen lisäämisestä Lauttasaaressa sekä päivähoidossa että peruskoulussa.

Lähtökohtaisesti ruotsinkielisen kielikylvyn aloituspaikkoja on Lauttasaaressa ollut ja on liian vähän hakijamäärään nähden. Kielikylpyä pidetään yhteiskunnallisesti tärkeänä. Koulujen pitäisi edistää kielten oppimista entistä paremmin, ja myös elävä kaksikielisyys tarvitsee tukea. Näemme yhdistyksessä, että oikea ratkaisu olisi lisätä kielikylpypaikkoja Lauttasaaressa, jotta kielikylvyn osuus säilyisi edes ennallaan. Tämä voidaan tehdä hallitusti ja asteittain päiväkodeista alkaen, jolloin aikaa opettajien rekrytointiin kouluissa on riittävästi.
Näemme, että nopeasti, ilman avointa keskustelua virkamiespäätöksenä tehty muutos on huono tapa reagoida ongelmaan ja huonoa hallintoa. Katsomme myös, että päätökset, jotka heikentävät merkittävästi yksittäisten perheiden asemaa, edellyttäisivät oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan takia siirtymäajan. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on korostanut luottamuksensuojan periaatetta monissa yhteyksissä, esim. eläke-ehtoja muutettaessa. Siirtymäaikoja edellytetään, vaikka viranomaisella tai lainsäätäjällä muodollisesti olisi valtuudet päätökseen. Mielestämme tilanne on rinnasteinen sisarusperiaatteesta poikkeamisessa, koska perheet ovat sitoutuneet esimerkiksi asumispäätöksissään vuosien ajaksi kielikylpypolkuun olettaen periaatteiden pysyvän johdonmukaisina.

Alla on listattu muita päätöksen perumisen tueksi näkemiämme seikkoja:

• Päätös koskee Lauttasaaressa ainoastaan kahta kielikylpypäiväkotia mutta ei muita kaupungin päiväkoteja. Näemme, että tämä asettaa kielikylvyn piirissä olevat perheet eriarvoiseen asemaan muihin perheisiin verrattuna.

• Katsomme, että sisarusperiaatteen kumoaminen kielikylvyn valintakriteerinä heikentää perheiden sitoutumista kielikylpypolkuun, mikäli osa sisaruksista kielikylpyyn pääsee ja osa ei. Samalla vaarantuu mahdollisesti myös yläasteen kielikylpyluokan muodostuminen, sillä jo nyt kielikylpyluokan oppilasmäärässä on hävikkiä alakoulusta yläasteelle siirryttäessä mm. perheiden asuinpaikkamuutosten myötä. Nyt poismuutto saattaa lisääntyä.

• Sisarusperiaate on Helsingissä yleisessä käytössä päivähoitoratkaisuissa, koska sitä on pidetty tavoiteltavana ja kannatettavana kädenojennuksena perheille. Olisi takaperoista yhdenvertaisuuden edistämistä poiketa periaatteesta ilman avointa valmistelua ja kaupunkilaisten mukaanottoa.

Me Lauttasaaren kielikylpy -yhdistyksessä vaadimme nyt tehdyn linjauksen toimeenpanon lykkäämistä ja kielikylpypaikkojen lisäämisen valmistelun käynnistämistä päiväkodeissa ja kouluissa. Kaikissa vaihtoehdoissa edellytämme kaupungilta sitoutumista hyvän hallinnon periaatteisiin sekä oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan kunnioittamiseen tarvittaessa siirtymäaikoja käyttäen.

Helsingissä 20.3.2017

Lauttasaaren kielikylpy ry:n hallitus

Kategoriat: Kannanotot